Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Miroslav Krajčo – L štúdio, Záhumenská 1825/47 91104 Trenčín, prevádzka Vajanského 1, 91101 Trenčín

týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Dátum objednania / dátum prijatia* : ......................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov*: ........................................................................................

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov*: .........................................................................................................

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

............................................................

Dátum: ...............................................

* Nehodiace sa prečiarknite.

Formulár na stiahnutie.

Komentáre

Žiadna pošta nenájdená

Napísať recenziu