Ustanovenia o ochrane osobných údajov

Teší nás, že sa zaujímate o ochranu osobných údajov na našej webovej stránke. Boli by sme radi, keby ste sa pri návšteve našej webovej stránky cítili dobre a bezpečne a našu realizáciu ochrany osobných údajov považovali za kvalitatívny znak orientovaný na zákazníkov.

Nasledujúce ustanovenia o ochrane osobných údajov vás budú informovať o spôsobe a rozsahu spracovania vašich osobných údajov v www.moto-rock.sk. Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k vašej osobe. Ako právny základ na ochranu osobných údajov slúži v prvom rade Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

GDPR Privacy notice: Zásady spracovanie osobných údajov fyzických osôb v: www.moto-rock.sk.

Všetky údaje, ktoré spoločnosť Miroslav Krajčo – L štúdio Záhumenská 1825/47, 91104 Trenčín zhromažďuje, spracováva iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia.

 • Ochrana osobných údajov nielen našich zákazníkov, ale aj príjemcov, dodávateľov a partnerov je našou prioritou. V súvislosti s Nariadením GDPR Vám nižšie prinášame zásady spracovania osobných údajov. Ak budete mať akékoľvek otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, neváhajte sa na nás prosím obrátiť na emailovú adresu lstudio@centrum.sk

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame o našich zákazníkoch, najmä adresátoch zásielok, a užívateľoch nášho webu, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, na aké účely ich používame, či pri spracovaní vystupujeme v úlohe prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, komu môžeme osobné údaje odovzdávať a aká máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

Aké údaje spracovávame

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 1. a) identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno a priezvisko a heslo, Vaše identifikačné číslo v moto-rock.sk, IČO, DIČ, IČ DPH a názov spoločnosti .
 2. b) kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt s vami, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa;
 3. c) údaje o objednaných službách, ktorými sú najmä údaje o prepravovaných zásielkach, ktoré ste si u nás vy alebo vaša spoločnosť objednali, spôsobu platby vrátane čísla platobného účtu, a údaje o reklamáciách;
 4. d) údaje o vašom správaní na webe, vrátane prípadov, keď ho prezeráte cez našu mobilnú aplikáciu, najmä služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadení, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadenia;

Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?

V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje na rôzne účely a v rôznom rozsahu buď:

 1. a) bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
 2. b) na základe vášho súhlasu.

Aké spracovanie môžeme vykonávať bez vášho súhlasu, závisí od toho, na aký účel príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám vystupujete - či ste len návštevníkom nášho webu, alebo u nás objednáte produkt. Vaše údaje môžeme tiež spracovávať, ak ste adresátom zásielky, pokiaľ s nami komunikujete alebo ak navštívite naše stránky.

účely spracovania

 1. Pokiaľ u nás objednáte tovar

V prípade, že u nás objednáte tovar, vykonávame nasledujúce spracovanie:

1.1. Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Pokiaľ u nás ako fyzická osoba objednáte tovar, spracovávame vaše osobné údaje za účelom prepravy a sledovanie zásielky, v prípade inej zmluvy potom za účelom plnenia tejto zmluvy, vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o vašich objednávkach.

Ak u nás objednáte tovar ako zástupca právnickej osoby, spracovávame na účely dopravy a sledovanie zásielky, v prípade inej zmluvy potom za účelom plnenia tejto zmluvy vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednaných službách, a to na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzavretia a plnenie zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

To, že tieto údaje použijeme na účely dopravy a sledovanie zásielky alebo plnenia zmluvy, znamená, že ich použijeme najmä:

 • aby sme s vami mohli o prepravovanej zásielke komunikovať, napríklad Vám zaslať jej potvrdenie;
 • pre potreby platby za zásielku alebo pre potreby vykonanie služby; v tejto súvislosti môžeme vaše údaje odovzdať aj našim ďalším prepravným partnerom, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame ?;
 • v súvislosti s reklamáciou;
 • v súvislosti s vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite napr. pomocou telefonického kontaktu.

Pre tento účel osobné údaje používame po dobu prepravy príslušnej zásielky alebo plnenia zmluvy.

1.2. Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Pokiaľ u nás objednáte tovar, uchováme Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednaných službách na základe nášho oprávneného záujmu (bez vášho súhlasu) za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Na účely ochrany právnych nárokov, ochrany majetku a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracovávame vaše údaje po dobu trvania premlčacej lehoty 10 rokov a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Proti týmto spracovaním realizovaným na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

1.3. Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Aj my musíme plniť určité zákonom stanovené povinnosti. Ak Vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať pre takéto spracovanie Váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednaných službách, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich predpisov:

 • zákona č. 40/1964 Zb.aj v znení neskorších predpisov Občiansky zákonník,
 • zákona č. 102/2014 Zb. O ochrane spotrebiteľa (ak tovar objednáte ako fyzická osoba).
 • zákona č. 222/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty,
 • zákona č. 431/2002 Zb. O účtovníctve,
 • nariadeniami EÚ proti podpore terorizmu, praniu špinavých peňazí.

Pre tieto účely osobné údaje používame na obdobie maximálne 10 rokov.

 1. Ak ste adresátom zásielky, ktorej preprava je u nás objednaná

Ak ste adresátom tovaru, spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje:

 • na základe nášho oprávneného záujmu na účely doručenia tovaru a sledovanie zásielky a komunikácia s vami ohľadom zásielky a jej doručenie, kde je naším oprávneným záujmom dodania objednaného tovaru.
 • za účelom plnenia právnych povinností najmä podľa zákona č. 222/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty a zákona č. 431/2002 Zb. O účtovníctve;
 • za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly; našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Na prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom vaše osobné údaje používame po dobu nevyhnutnú na realizáciu expedície objednávky. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov, ochrany majetku a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to počas trvania premlčacej lehoty 10 rokov a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Na účely plnenia právnych povinností osobné údaje používame po dobu 10 rokov.

Proti spracovaniu na základe opravného záujmu máte právo uplatniť námietku.

 1. Ak navštívite náš web

3.1. Využívanie súborov cookies a ďalších technológií

Pokiaľ navštívite náš web, do Vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo Vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku Vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť Vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača, do okamihu, keď ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Cookies do Vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do Vášho zariadenia uložil náš web. Ďalej v tomto dokumente budeme pre jednoduchosť hovoriť len o ukladaní.

Niektoré cookies do Vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nám pomáhajú:

 • identifikovať Vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť, ak web ponúka v danú chvíľu viac variantov;
 • zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu.

Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my Vám nemusíme byť schopní poskytovať naše služby.

Ďalej do Vášho zariadenia:

 • ukladáme cookies z nášho webu, ktoré nám umožňujú:

- sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy;

- zobrazovať Vám rôzne varianty nášho webu, ak testujeme nové funkcionality;

- umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť:

 • k zberu údajov o Vašom správaní na našom webe a na ďalších webových stránkach;
 • pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných sietí na iných webových stránkach, než je náš web.

Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web, tiež odovzdávame reklamným a sociálnym sieťam údaje o Vašom správaní na webe. Takým partnerom však neposkytujeme Vaše identifikačné údaje. Zoznam sociálnych a reklamných sietí, ktoré využívame, nájdete v časti Kto Vaše osobné údaje spracúva a komu je odovzdávame?

Ak využitie cookies tretích strán a odovzdanie vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam nevypnete vo svojom prehliadači a zotrváte na našich stránkach alebo kliknete na tlačidlo "Rozumiem", ktorá je súčasťou upozornenie, budeme mať za to, že s využívaním týchto cookies a odovzdávaním vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam súhlasíte. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vypnutím tejto funkcie vo vašom prehliadači.

3.2. Využívanie osobných údajov návštevníkov webu

Ak navštívite web www.pricesky-parochne.sk, spracovávame údaje o Vašom správaní na webe na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:

 • získanie informácií, na základe ktorých pre Vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť; naším oprávneným záujmom je tu zlepšovanie našich služieb pre Vás;
 • vytváranie štatistík a prehľadov, najmä sledovanie návštevnosti nášho webu, jeho jednotlivých stránok a meranie účinnosti reklamy; naším oprávneným záujmom je tu meranie efektivity nášho webu a výdavkov na reklamu;

Údaje o Vašom správaní na webe nezískavame iba z cookies. Dopĺňame je tiež o údaje:

IP adresa vášho zariadenia (adresa Vášho zariadenia, pomocou ktorej komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);

 • operačný systém vášho zariadenia, jeho verzie a jazykové nastavenia;
 • prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzie a jazykové nastavenie;
 • adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web.

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu 14 mesiacov. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť námietku.

 1. Ak s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov.

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom telefonického hovoru, emailu a sociálnych sietí budeme spracovávať vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej komunikácii na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) na účely:

 • vybavenie vašich požiadaviek; ak ste u nás objednali tovar a vaša požiadavka sa vzťahuje k tejto zmluve, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s vami;
 • evidencia vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas;
 • preukazovaní, že sme vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. keď u nás touto cestou objednáte nejaký tovar alebo uplatníte reklamáciu;
 • ich analýzy pre zlepšovanie kvality našich služieb.

Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov. Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

 1. Ak nám udelíte svoj súhlas:

Ak ešte nevyužívate naše služby a pri poskytnutí svojich údajov nám udelíte svoj súhlas, môžeme vaše identifikačné a kontaktné údaje použiť pre zasielanie elektronickej komunikácie e-mailom, textovou správou, oznámiť vám informácie o naskladnení tovaru z predpredaja po telefóne alebo inými elektronickými prostriedkami, popr. Vám ich môžeme zaslať poštou.

Váš súhlas je úplne dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať. Pre odvolanie súhlasu nás kontaktujte spôsobom popísaným v časti Ako možno uplatniť jednotlivé práva? Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania do okamihu tohto odvolania.

Kto vaše osobné údaje spracúva a komu ich odovzdávame?

Všetky spomenuté osobné údaje spracúvame my ako správca. To znamená, že my stanovujeme zhora vymedzené účely, pre ktoré vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracovania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe správcu, a to:

- ak ste adresátom zásielky, ktorá je u nás objednaná, našim partnerom, ktorí sa na tomto plnení podieľajú. Ak ste adresátom služby, ktorá je u nás objednaná, konkrétne partnerom zaisťujúcim prepravu a doručovanie zásielok, napr. Našim partnerom v zahraničí počas medzinárodnej prepravy alebo v rámci SR

- v rámci plnenia našich zákonných povinností odovzdať niektoré osobné údaje správnym orgánom a štátnym úradom ak sme k tomu vyzvaní.

- na základe vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam, ako je popísané v časti Využívanie súborov cookies a ďalších technológií, odovzdanie údajov reklamným a sociálnym sieťam, a to konkrétne:

 • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads

Osobné údaje tiež odovzdávame v rámci prepravy tovaru Slovenskou poštou. K prenosu dát v rámci skupiny dochádza najmä v prípade produktov alebo služieb, ktorých predmetom je aj medzinárodná preprava a bez ktorých nie je možné službu alebo produkt dodať. Najmä sa jedná o odovzdanie kontaktných či identifikačných údajov iným spoločnostiam, ktoré vykonávajú zasielateľskej služby pre Slovenskú Poštu v cieľovej destinácii, na základe plnenia zmluvnej povinnosti či na základe oprávneného záujmu pre administratívne potreby skupiny a ďalej prípadne odovzdanie spracovateľom v skupine na účely doručenia zásielky. Ďalej sa potom môže jednať o spracovanie v oprávnenom záujme alebo plnenie zákonnej povinnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť najmä bezpečnosť. Všetky spoločnosti sú viazané tzv. Záväznými podnikovými pravidlami schválenými vedúcimi dozornými úradmi v rámci EÚ.

Pre spracovanie osobných údajov tiež využívame služby ďalších spracovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje iba podľa našich pokynov a na účely, ktoré sú popísané v časti -Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje? Takými spracovateľmi sú najmä:

 1. a) naši partneri zabezpečujuci prepravu
 2. b) poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií, podpory a súvisiacich služieb pre naše vnútorné procesy;
 3. c) prevádzkovatelia marketingových nástrojov a marketingové agentúry;
 4. d) poskytovatelia e-mailových a ďalších komunikačných nástrojov v prípade, keď spracúvajú osobné údaje pre sprostredkovanie našej komunikácie s vami;
 5. g) advokáti, daňoví poradcovia, audítori, vymáhacie agentúry.

Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci objednávanie služieb, alebo pri komunikácii s nami. V prípade, že ste adresátom tovaru, ktorý vám odosielame, získavame Vaše údaje od osoby, ktorá tento tovar objednala. Osobné údaje priamo od Vás získavame tiež sledovaním Vášho správania na našom webe.

Vaše práva pri spracovaní osobných údajov?

Rovnako ako my máme svoje práva a povinnosti pri spracovaní vašich osobných údajov, máte tiež vy pri spracovaní vašich osobných údajov určité práva. Medzi tieto práva patria:

 1. Právo na prístup

Zjednodušene povedané máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kde vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. Ak si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom . V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvý kópiu vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

 1. Právo na opravu

Chybovať je ľudské. Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

 1. Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, že je splnená niektorá z nasledujúcich dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku ktorým spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
 • využijete svoje právo namietať proti spracovaniu (pozri. Časť Právo namietať voči spracovaniu) u osobných údajov, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme alebo
 • domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Ale majte prosím na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž nepovoľuje, že spracovanie vašich osobných údajov je naďalej potrebné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov (pozri. Časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?).

 1. Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na vymazanie využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania - v tomto prípade však nie navždy (ako v prípade práva na vymazanie), ale po obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, ako sa dohodneme, aké údaje sú správne;
 • vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. Nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenia (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje rovnako poskytli);
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Právo na námietku je podrobnejšie popísané nižšie v kapitole právo namietať proti spracovaniu). Po dobu, po ktorú šetríme, ak je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.
 1. Právo na prenosnosť

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu (pozri. Časť Ak nám udelíte svoj súhlas) a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach.

 1. Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu (pozri. Časť Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?). Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať, v ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

 1. Právo sťažovať

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávaným spracovaniam osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý momentálne (máj 2018) sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ako možno uplatniť jednotlivé práva?

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov, či už ide o otázku, uplatnenia práva, podanie sťažnosti či čokoľvek iné, sa môžete obracať na emailovú adresu kontakt@pricesky-parochne.sk. Na tejto adrese je vám súčasne k dispozícii náš poverenec pre ochranu osobných údajov .

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnenie vás samozrejme budeme informovať.

Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

Tieto Ustanovenia o ochrane osobných údajov platia na spracovanie údajov spoločnosťou Miroslav Krajčo – L štúdio Záhumenská 1825/47, 91104 Trenčín, IČO: 40192288, DIČ: 1033488676

(„Prevádzkovateľ“) a pre webovú stránku www.moto-rock.sk. Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov je Miroslav Krajčo – L štúdio a je dostupná na vyššie uvedenej adrese, do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, resp. na lstudio@centrum.sk